fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Kwb vzw
Urbain Britsierslaan 5
1030 Brussel
België
BE 0409.979.507
RPR Brussel
IBAN: BE57 7995 5000 3035 BIC: GKCCBEBB

Artikel 2 – Taal

De verkoper is uitsluitend actief in België. Overeenkomsten en verdere gegevensuitwisselingen worden altijd in het Nederlands opgesteld.

Artikel 3 – Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot of gebruik van de website om welke reden dan ook, het aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. De algemene voorwaarden zijn toepasselijk vanaf 1 maart 2019.

Artikel 4 – Internetverkoop

Alleen de huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door de verkoper aan de klant. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. Ten allen tijde kunnen wijzigingen aangebracht worden aan de algemene voorwaarden door de verkoper. Op lopende contracten blijven de voorwaarden gelden die op het ogenblik van totstandkoming van de internetverkoop van toepassing waren.

Artikel 5 – De prijs

 • Onze prijzen zijn inclusief BTW;
 • Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. Prijzen kunnen steeds wijzigen. De prijzen die staan vermeld op het moment van de bestelling zijn van toepassing;
 • De producten blijven eigendom van kwb tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten;
 • Onze prijzen zijn exclusief de verzendkosten;
 • De verzendkosten worden afzonderlijk vermeld op het moment dat de klant de goederen bestelt. Deze worden berekend op basis van het door de klant gekozen leveringsoptie (thuis of afhaalpunt).

Artikel 6 – Betaling

Algemeen aanvaarden wij betalingen d.m.v. internetbankieren, Visa of Mastercard.

Artikel 7 – Verzending

 • De gekochte goederen worden verzonden op kosten van de klant naar het door de klant aangeduide adres;
 • De geaccepteerde bestellingen worden uiterlijk binnen 10 à 15 dagen na ontvangst van de betaling geleverd;
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering omwille van overmacht (gebeurtenissen buiten normale controle, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen,…)
 • Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging;
 • De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten;
 • In geval van niet geleverde goederen worden de betaalde sommen terugbetaald zonder interest of vergoeding;
 • De klant verbindt zich er toe de aangekochte goederen in ontvangst te nemen. De goederen worden aan huis of in een afhaalpunt, bepaald door de klant en de verzendfirma, geleverd.

Artikel 8 – Herroepingsrecht ten aanzien van Share-a-box producten

 • De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Na 14 dagen verstrijkt het herroepingstermijn;
 • De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
 • Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige goederen worden niet teruggenomen;
 • De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de verkoper binnen de voormelde termijn van 14 dagen contacteren via info@shareabox.be of via 02/246.52.22;
 • Bovendien dient de klant binnen dezelfde termijn van 14 dagen de ongebruikte goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar kwb vzw, Traject II, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel.

Artikel 9 – Klachtenbeleid

 • Klachten dienen per telefoon op 02/246.52.22 of per e-mail aan info@shareabox.be toe te komen
 • In geval van klant wegens niet-conforme levering, 8 dagen na de levering;
 • In geval van verborgen gebreken, 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Artikel 10 – Licenties